Резултати конкурса 16. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2015

Међународни фестивал афоризма и карикатуре СтрумицаНа конкурусу 16. Међународног фестивала афоризма и карикатуре у Струмици, Златне плакете за карикатуру и афоризам добили су Валентин Георгиев и Веселин Зидаров, обојица из Бугарске, док је награда Организационог одбора Струмичког карневала припала Кети Радевској из Македоније

Жири 16. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2015, у саставу:

Љупка Цветанова – Председник
Јордан Поп-Илиев – члан
Стојан Дечев – члан
Никола Сарајлија – члан
Александар Филев – члан

на дан 23.01.2015. године, извршио је жирирање пристиглих карикатура и афоризама на конкурс 16. Међународног фестивала афоризма и карикатуре и доделио је награде:

НАГРАДЕ ЗА КАРИКАТУРУ:
Златна Плакета – Валентин Георгиев, Бугарска
Сребрна Плакета – Слободан Бутир, Хрватска
Бронзана Плакета – Дору Аксинте, Румунија

Награда ОО Струмичког карневала – Кети Радевска, Македонија

ДИПЛОМЕ ЗА КАРИКАТУРУ:
Валери Александров – Валекс, Бугарска
Ивајло Цветков, Бугарска
Борис Еренбург, Израел
Стефен Јахсновски – Хершел, Немачка
Мехмет Караман, Турска
Мирослав Георгиевски – Миро, Македонија
Блаже Докуле, Македонија
Шореан Корнел – Марин, Роумунија
Горан Челичанин, Србија
Милан Алашевић, Словенија

НАГРАДЕ ЗА АФОРИЗАМ:
Златна Плакета – Шифра „13“ – Веселин Зидаров, Бугарска
Сребрна Плакета – Шифра „Сексолог“ – Горан Марковски, Македонија
Бронзана Плакета – Шифра „Тестостерон“ – Ацо Горгиев, Македонија

ДИПЛОМЕ ЗА АФОРИЗМЕ:
Шифра „Црн-бел“ – Живко Продановић, Хрватска
Шифра „Еро“ – Екрем Мацић, БИХ
Шифра „Делфина“ – Деана Саиловић, Србија
Шифра „Фитиљ“ – Веселин Миличевић, Србија
Шифра „Змеј“ – Ђорги П. Панов, Македонија
Шифра „Фичо“ – Ристо Филчевски, Македонија
Шифра „Рецка по рецка“ – Наташа Ђорђијоска-Ћурчинска, Македонија
Шифра „АМАЈ 6677“ – Анджеј Мајевски, Пољска


МК

Жири комисијата на 16-тиот Меѓународен Фестивал на Афоризам и Карикатура – Струмица 2015, во состав:

Љупка Цветанова – Претседател
Јордан Поп-Илиев – член
Стојан Дечев – член
Никола Сарајлија – член
Александар Филев – член

На ден 23.01.2015 година, изврши жирирање на пристигнатите карикатури и афоризми за 16-от Меѓународен Фестивал на Карикатура и афоризми и ги додели наградите:

КАРИКАТУРА:
Златна Плакета – Валентин Георгиев, Бугарија
Сребрена Плакета – Слободан Бутир, Хрватска
Бронзена Плакета – Дору Аксинте, Романија

Награда на ОО на Струмички Карневал – Кети Радевска, Македонија

ДИПЛОМА:
Валери Александров – Валекс, Бугарија
Ивајло Цветков, Бугарија
Борис Еренбург, Израел
Стефен Јахсновски – Хершел, Германија
Мехмет Караман, Турција
Мирослав Георгиевски – Миро, Македонија
Блаже Докуле, Македонија
Шореан Корнел – Марин, Романија
Горан Челичанин, Србија
Милан Алашевиќ, Словенија

АФОРИЗАМ:
Златна Плакета – Шифра „13“ – Веселин Зидаров, Бугарија
Сребрена Плакета – Шифра „Сексолог“ – Горан Марковски, Македонија
Бронзена Плакета – Шифра „Тестостерон“ – Ацо Горгиев, Македонија

ДИПЛОМА:
Шифра „Црн-бел“ – Живко Продановиќ, Хрватска
Шифра „Еро“ – Екрем Мациќ, БИХ
Шифра „Делфина“ – Деана Саиловиќ, Србија
Шифра „Фитиљ“ – Веселин Миличевиќ, Србија
Шифра „Змеј“ – Ѓорѓи П. Панов, Македонија
Шифра „Фичо“ – Ристо Филчевски, Македонија
Шифра „Рецка по рецка“ – Наташа Ѓорѓијоска-Ќурчинска, Македонија
Шифра „АМАЈ 6677“ – Анджеј Мајевски, Полска


EN

The International jury of the 16 th International Festival of aphorism and Cartoon – Strumica 2015 consisted of:

Ljupka Cvetanova – Chairperson
Jordan Pop Iliev – member
Stojan Dechev – member
Niкola Sarajlija – member
Aleksander Filev – member

On the day of 23rd of January, 2015 year reviewed the incoming caricatures and aphorisms of the 16 th International Festival of Cartoon and aphorisms and granted awards, as below:

Category CARTOON:
Golden Plaque – Valentin Georgiev, Bulgaria
Silver Plaque – Slobodan Butir, Croatia
Bronze Plaque – Doru Axinte, Romania

Award of the Municipal Organizational Board of Strumica Carnival – Keti Radevska, Macedonia

DIPLOMA:
Valeri Aleksandrov – Waleks, Bulgaria
Ivailo Cvetkov, Bulgaria
Boris Erenburg, Israel
Steffen Jahsnowski – Hershel, Germany
Mehmet Kahraman, Turkey
Miroslav Georgievski – Miro, Macedonia
Blazhe Dokule, Macedonia
Shiorean Cornel – Marin, Romania
Goran Chelichanin, Serbia
Milan Alashevik, Slovenia

Category APHORISM:
Golden Plaque – Code „13“ Veselin Zidarov, Bulgaria
Silver Plaque – Code „Sekslog“ Goran Markovski, Macedonia
Bronze Plaque – Code „Testosteron“ Aco Georgiev Macedonia

DIPLOMA:
Code „Црн бел“ – Zivko Prodanovic, Croatia
Code „Eро“ – Ekrem Macic, BIH
Code „Делфина“ – Deana Sailovic, Serbia
Code „Фитиљ“ – Veselin Milicevic, Serbia
Code „Змеј“ – Gjorgji P. Panov, Macedonia
Code „Фичо“ – Risto Filchevski, Macedonia
Code „Рецка по рецка“ – Natasha Gjorgjijoska-Kjurchinska, Macedonia
Code „AMAJ 6677“ – Andrzej Majewski, Poland

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , , , , . Забележите сталну везу.