Конкурс 16. Међународног фестивала афоризма и карикатуре – Струмица 2015

Међународни фестивал афоризма и карикатуре Струмица16. Међународни фестивал афоризма и карикатуре Струмица 2015

К О Н К У Р С

Тема:
КАРНЕВАЛ – ЕРОТИКА

Афоризам:
У овој категорији сваки аутор може да учествује са највише 10 афоризама, штампаних у три примерка, под шифром и подацима о аутору у посебној запечаћеној коверти. Аутори могу учествовати са више радова, сваки као група до 10 афоризама и под посебном шифром.

Карикатура:
У овој категорији аутори могу да учествују са максимум 3 карикатуре, техником по сопственом избору на формату А4. Подаци о аутору требају да буду написани на полеђини сваког рада.

Рок доспећа радова на конкурс:
Крајњи рок за пристизање радова је најкасније до: 16. јануар 2015. године.

Награде:
Три главне награде биће: Златна, Сребрна и Бронзана плакета. Организатор задржава право да додели додатне награде.

Адреса:
Радове слати на:
НУ Центар за културу „Антон Панов“
2400 Струмица, Р. Македонија
са назнаком: За конкурс афоризма и карикатуре

Ауторска права:
Послати радови остају у власништву организатора и, као и аутор, имају право на њихову јавну презентацију путем каталога и других публикација.

Жирирање:
Радови примљени у предвиђеном року биће прегледани и оцењени од стране стручног жирија, који ће доделити награде 23. фебруара 2014. године, када ће бити организована изложба и презентација награђених радова.

Контакт – додатне информације:
Тел: 034-322-182
E-mail: trimerotikon@yahoo.com

16-ти Меѓународен Фестивал на афоризам и карикатура Струмица 2015

К О Н К У Р С

Тема:
КАРНЕВАЛ –ЕРОТИКА

Афоризам:
Во оваа категорија секој автор учествува со збир од најмногу 10 афоризми отпечатени во три примероци, со Шифра и со податоци за авторот, во затворен плик. Учесниците можат да учествуваат со повеќе трудови од по 10 афоризми, со Шифра за секој труд.

Карикатура:
Во оваа категорија, секој автор учествува со најмногу 3 карикатури, работени во техника по избор на авторот, со димензии А4. На секоја карикатура треба да стојат податоци за авторот на задната страна.

Рок на конкурсот:
Краен рок на пристигање на трудовите е најкасно до: 16-ти јануари 2015 г.

Награди:
Се доделуваат три главни награди: Златна, Сребрена и Бронзена Плакета,со право на Организаторот да додели одреден број на дополнителни награди.

Адреса:
Делата се испраќаат на адреса:
НУ Центар за култура “Антон Панов“
2400 Струмица, Р Македонија
Со назнака:
За конкурсот на афоризам и карикатура

Авторски права:
Пристигнатите дела од двете категории остнуваат во сопственост на Организаторот и авторот , со право на нивна презентација во јавноста , по можност во каталог или во друг вид публикација.

Жирирање:
Сите дела пристигнати во определениот рок, ќе ги разгледа соодветно жири ,кое ќе ги додели наградите на: 23-ти февруари ,2015(наЧист Понеделник),
кога ќе биде организирана изложба и презентација на наградените дела.

Контакт информации:
Тел: 034-322-182
Е-маил: trimerotikon@yahoo.com

_

XVI–th International Festival of aphorisms and caricature – Strumica 2015

C O N T E S T

Theme:
CARNIVAL – EROTICA

Aphorism:
In this category each author can participate with maximum of 10 aphorisms, printed in three copies, completed with code and particulars about the author, and set in sealed envelope. The authors are allowed to participate with more works ,each as group of 10(ten) aphorisms and marked with particular code.

Caricature:
In this category, the authors can participate and send 3 caricatures, maximum. The technique is on their own choice, and dimensions A/4. Particulars about the authors should be written at the back side of the work.

Contest due date:
The works will be accepted up to: January 16, 2015, at latest.

Awards:
Three main prizes will be awarded: Golden, Silver and Bronze Plaque. The Organizer retains the right to award some additional prizes.

Address:
The works should be send to:
NUCK “Anton Panov”
Blvd. “Goce Delcev” bb
2400 Strumica, R Macedonia
with note: To the Festival of aphorism and Caricature

Copyrights:
The works received, remain in property of the Organizer and the author, and they have the right to its public presentation, catalogue prepare or other publication.

Evaluation:
The works received in due time will be reviewed and evaluated by competent jury commission. The presentation of the works –exhibition and the Reward Ceremony will come to : February 23,2015.

Contact – Further information
Tel: ++389 (0)34 322 182
E-mail: trimerotikon@yahoo.com

Овај унос је објављен под Competitions, Конкурси и означен са , , , , , , , . Забележите сталну везу.