Објављена књига кратких прича Милана Бештића

Milan Beštić - Gramtika u tramvajuОвих дана у издању београдске „Алме“ појавила се књига кратких прича познатог сатиричара Милана Бештића под називом „Граматика у трамвају“.

Након шест књига афоризама које је овај писац презентирао читаоцима, одлучио је да малчице прошири форму и објави седамдесетак кратких прича. Сви који их буду ишчитавали примијетиће јак Бештићев нерв за сатиричне, црно-хуморне, саркастичне, свакодневне али и неуобичајене моменте нашег поднебља који се у причама преплићу чинећи једну вриједну литерарну цјелину.

Ево неколико кратких прича:

ИЗ­ВО­ЂЕ­ЊЕ

– Ни­куд ме не из­во­диш, мо­гли би­смо не­куд да иза­ђе­мо.

– Да би­смо иза­шли, мо­ра­мо пр­во да уђе­мо. А ако уђе­мо, не да­ју нам да иза­ђе­мо пре не­го што пла­ти­мо. За­то ни­куд не ула­зи­мо.

ТЕН­ДЕР

На тен­де­ру за до­би­ја­ње мо­но­по­ла на мо­ју ду­шу и те­ло так­ми­чи­ли се Све­ште­ник и По­ли­ти­чар. Кад умреш ужи­ва­ћеш, ре­че пр­ви. Би­ће ти бо­ље кад ми до­ђе­мо на власт, обе­ћа дру­ги. По­бе­дио је Све­ште­ник, јер По­ли­ти­чар обе­ћа­ва не­из­ве­сне до­га­ђа­је у не баш бли­ској бу­дућ­но­сти. Пре ћу да умрем, не­го што он ис­пу­ни обе­ћа­ња!

О ТО­МЕ КА­КО СЕ ГА­ВРА ПО­КВА­РИО

Га­вра је био до­бар чо­век док ми ни­је по­зај­мио но­вац. Он је са­да рђав чо­век јер тра­жи да му но­вац вра­тим. Ето ка­ко се Га­вра по­ква­рио!

ПО­ЗО­РИ­ШТЕ

На­ма­ми­ли су ме, али сам се до­се­тио и у по­зо­ри­ште по­нео књи­гу. Не­ки пост­мо­дер­ни­стич­ки ро­ман. За вре­ме пред­ста­ве, она­ко у по­лу­та­ми, чи­там до­кле мо­гу да из­др­жим, па он­да ма­ло пра­тим пред­ста­ву. По­сле та­квог ро­ма­на ни аван­гард­ни ко­мад не па­да те­шко.

ЗА­ПИ­СНИК

Са­о­бра­ћај­ци су са­чи­ни­ли за­пи­сник у ко­ме је на­ве­де­но да сам укра­де­ним во­зи­лом, без по­се­до­ва­ња во­зач­ке до­зво­ле пре­ко­мер­ном бр­зи­ном про­шао рас­кр­сни­цу док је на се­ма­фо­ру би­ло цр­ве­но све­тло. Тач­но је да је на за­пи­сни­ку мој пот­пис, али тре­ба узе­ти у об­зир чи­ње­ни­цу да сам га пот­пи­сао док сам био под деј­ством ал­ко­хо­ла и као та­квог га не при­зна­јем.

ГА­РАН­ЦИ­ЈА

Обу­ћар је уве­ра­вао Му­ште­ри­ју да ће му ци­пе­ле ко­је је на­пра­вио, због ква­ли­тет­ног ма­те­ри­ја­ла и са­вр­ше­не из­ра­де, тра­ја­ти до кра­ја жи­во­та. Ка­да Мај­стор не­што ка­же и обе­ћа, та­ко има и да бу­де. Док је на­пу­штао рад­њу, за­до­вољ­ној Му­ште­ри­ји су ове Мај­сто­ро­ве ре­чи од­је­ки­ва­ле у гла­ви. А он­да је од­јек­нуо пу­цањ.

НА­РУ­ЧИ­ТЕ ОД­МАХ

Наш ме­тод за ски­да­ње су­ви­шних ки­ло­гра­ма је ве­о­ма ефи­ка­сан. Арап­ска гра­ви­та­ци­о­на сла­ни­на ће вам омо­гу­ћи­ти да у ро­ку од ше­сна­ест да­на из­гу­би­те де­вет ки­ло­гра­ма. Сла­ни­на се ис­по­ру­чу­је у спе­ци­јал­ном ран­цу из ко­јег не­ма по­тре­бе да је ва­ди­те. До­вољ­но је да ра­нац ста­ви­те на ле­ђа и сва­ко­днев­но пе­ша­чи­те пет­на­ест ки­ло­ме­та­ра. Га­ран­то­ва­но ће­те смр­ша­ти. На­ру­чи­те од­мах!

Извор: На првом сте мјесту – Јово Николић

Овај унос је објављен под Књиге, Приче и означен са , . Забележите сталну везу.